Styrelsens uppgift är att förvalta föreningen och fastigheten så att den överlever i ”evig tid”. Ledamotens viktigaste bidrag är sin ansvarskänsla, långsiktighet och sitt sunda förnuft.

Styrelsen behöver konstant nya ledamöter med varierande bakgrund. Det är viktigt med en föryngring av styrelsen för att upprätthålla den viktigaste uppgiften, långsiktighet.

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad och för detta utgår ett fast arvode. Mellan dessa möten utgår timarvode för den tid man lägger ned på exempelvis löpande ansvarsuppgifter och bemanning under expeditionstid.

Det är roligt och givande att ta ansvar för föreningen och fastigheten. Dessutom blir man bjuden på en gruppmiddag utanför huset två gånger per år som tack för den tid man lägger ner. Är du intresserad av att bidra? Kontakta valberedningen på valberedningen@ljuset.se.

Ta en titt på vilka ansvarsposter som finns. Varje gång en ny styrelse väljs följer ett möte då styrelsen internt fördelar ansvar och roller utifrån kompetens och intresse.

På stämman väljs utöver styrelse även valberedning och revisorer. Även här ingår ett fast arvode och möjlighet att delta på en av de årliga gruppmiddagarna med styrelsen.