Föreningen och av föreningen utsedda entrepenörer, har vid reparationer och underhåll rätt till tillträde till din lägenhet. I så fall tar vi kontakt i god tid och kommer överens om lämplig tidpunkt eller att nyckel kan överlämnas.

Om du får förhinder är det viktigt att meddela det i god tid. Onödiga kostnader uppstår för föreningen om överenskommelser inte hålls och hantverkare får komma tillbaka. Vid uppepade förseelser så tvingar vi den boende att själva stå för åtgärden till dennes bekostnad.

Ur stadgorna:

46 § Tillträdesrätt

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.