För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Tillstånd får du normalt ett år i taget beroende på olika omständigheter. Tillstånd medges för t ex provsamboende, arbete eller studier på annan ort eller andra särskilda omständigheter som anges i bostadsrättslagen. Andrahandsuthyrning är alltså ett tillfälligt förhållande.

Tänk på att det är du som lägenhetsinnehavare som är hyresvärd för din hyresgäst och att hela ansvaret gentemot föreningen och dina grannar är ditt. Det är viktigt att hyresgästen får all information som är relevant för boende i föreningen. Be hyresgästen fylla i blanketten om samtycke för behandling av personuppgifter så att denna kan få e-postutskick.

Under uthyrningen förvaras cykel på t ex vinden, inte i föreningens cykelplatser.

Blankett för andrahandsuthyrning

Ur stadgar:
44 § Användning av bostadsrätten
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
45 § Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning.
Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme. Ohyra får inte föras in i lägenheten.
47 § Andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om
samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan
överprövas av hyresnämnden.
48 § Inneboende
Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.