För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Tillstånd får du normalt ett år i taget beroende på olika omständigheter. Tillstånd medges för t ex provsamboende, arbete eller studier på annan ort eller andra särskilda omständigheter som anges i bostadsrättslagen.

Det är inte tillåtet att genom andrahandsuthyrning upplåta sin bostadsrätt utan tillstånd. All andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Det ska finnas skäl enligt bostadsrättslagen och hyresgästen ska vara namngiven. Detta gör att semesteruthyrning via Airbnb och liknande sajter inte är möjligt. Styrelsen övervakar dessa sajter kontinuerligt och tar in tips från andra medlemmar. Varje fall beivras. Otillåten andrahandsuthyrning av lägenhet kan leda till att bostadsrätten förverkas.

Tänk på att det är du som lägenhetsinnehavare som är hyresvärd för din hyresgäst och att hela ansvaret gentemot föreningen och dina grannar är ditt. Det är viktigt att hyresgästen får all information som är relevant för boende i föreningen. Be hyresgästen anmäla sig till nyhetsutskick här.

Under uthyrningen förvaras cykel på t ex vinden, inte i föreningens cykelplatser.

Kostnad för andrahandsuthyrning är 450kr per månad och adderas till din nuvarande hyra under uthyrningsperioden.

Hur ansöker jag?

Alla ansökningar from 2024-04-01 sker digitalt genom SBCs portal.

  1. Logga in på SBC alternativt registrera dig om du inte varit inloggad tidigare. Alla medlemmar i föreningen kan skapa ett inlogg.
  2. Om du Inte registrerat dig på SBC  tidigare följ dessa steg för att lägga till din epostadress:
  3. Under fliken ’Din lägenhet/lokal’ kan du hitta knappen ’Ansökan om andrahandsuthyrning’.
  4. Fyll i samtliga fält och tryck på ’Ansök’.
  5. Ansökan är nu klar och kommer hanteras av styrelsen. När beslut är taget kommer status på ansökan ändras i sbc’s portal.
Ur stadgar:
44 § Användning av bostadsrätten
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
45 § Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning.
Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme. Ohyra får inte föras in i lägenheten.
47 § Andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om
samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan
överprövas av hyresnämnden.
48 § Inneboende
Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.