Vi delar upp arbetet i ett antal ansvarsposter listade här i alfabetisk ordning. Ofta är det flera på samma post och ofta ingår ett understödjande team.

Arkiv & avtal

Ansvarar för att dokument sparas och är tillgängliga för styrelsen. Har koll på avtalens löptider.

Cykelparkering

Ansvarar för att föreningens fåtal cykelplatser utnyttjas effektivt.

Ekonomi och redovisning

Ansvarar för budget, bokslut, omförhandling av lån och kontakt med vår ekonomiska förvaltare.

Expedition

Ansvarar för ordningen i expeditionen, inköp av kontorsmaterial och bemanningen under expeditionstid.

Fakturor, överlåtelser, andrahandupplåtelser

Ansvarar för attestering av fakturor och alla rutiner kring överlåtelser och andrahandsupplåtelse.

Föreningsstämma

Bokar lokal mm till föreningsstämman.

Försäkringar och skador

Ansvarar för utredning kring t ex brand- och vattenskador samt kontakt med försäkringsbolaget.

Gästlägenhetsbokningar

Ansvarar för bokningssystemet av gästlägenheterna och betalningarna.

Gästlägenhetsunderhåll

Ansvarar för t ex gardintvätt, stopp i avloppen, klagomål mm.

Gård och odling

Ansvarar för underhåll av gårdsmöbler, kontakt med gårdsgruppen och entreprenörer mm.

IT

Ansvarar för hemsidans tekniska delar, epostadresser, föreningens bredband och kabel-TV, dropbox, expeditionens laptops, skrivare och wifi.

Informationsgruppen

Ansvarar för nyhetsbrev, innehåll på hemsidan, Facebook, lappar och skyltar.

Juridik och dataskydd

Ansvarar för juridiska frågor, kontakt med advokat samt att GDPR följs.

Kassör

Ansvarar för handkassan på expeditionen, bankkortet, utlägg och kvittoredovisning.

Lokaler

Håller kontakt med lokalhyresgästerna och omförhandlar hyror. Kontakt med Spetsudden i frågor som rör lokalerna.

Lägenhetsrenoveringar

Behandlar ansökningar om ändring i lägenhet som kräver tillstånd och förbereder besluten. Följer upp och inspekterar och svarar på medlemmarnas frågor.

Nyckelsystemet

Ansvarar för att nycklar, som kvitterats ut till t ex säkerhetsförråden, återlämnas.

Ordförande

Leder arbetet i styrelsen.

Passersystemet

Ansvarar för att utfärda nya blippar.

Register

Ansvarig för vårt kontaktregister som även innehåller uppgifter om andrahandsuthyrningar mm.

Sekreterare

För protokollen på styrelsemöten, ser till att de justeras, följer upp beslut och arkiverar.

Soprum och avfallshantering

Ansvarar för skicket i våra soprum, kontakt med sophämtning mm.

Styrelsemejl

Tar emot och besvarar de flesta mejl som kommer in till styrelsen mejlkorg.

Trappstädning och klotter

Ansvarar för kontakten med entreprenörer kring trappstädning och klotter och tar emot medlemmarnas synpunkter.

Störningar

Medlar i tvister mellan medlemmar och sörjer för att våra ordningsregler efterföljs.

Teknisk förvaltning

Håller kontakt med Spetsudden och vår fastighetsskötare kring underhåll av fastigheten. Beställer stamspolning mm.

Underhållsplan & systemtillsyn

Ansvarig för att uppdatera underhållsplanen, samt systematiskt brandskyddsarbete, obligatorisk ventilationskontroll, hissbesiktning och energideklaration.

Vinds- och säkerhetsförråd

Hyr ut säkerhetsförråd och svarar på frågor från medlemmarna.

Vice ordförande

Ersätter ordförande om denne är otillgänglig.