Vi delar upp arbetet i ett antal ansvarsposter listade här i alfabetisk ordning. Ofta är det flera på samma post och ofta ingår ett understödjande team.

Administration

Ansvarar för ordningen i expeditionen, attestering av fakturor och alla rutiner kring överlåtelser och andrahandsupplåtelse.

Cykelparkering

Ansvarar för att föreningens fåtal cykelplatser utnyttjas effektivt.

Ekonomi och redovisning

Ansvarar för budget, bokslut, bankärenden, kontakt med vår ekonomiska förvaltare, utläggsredovisning

Fastighetsunderhåll och teknisk förvaltning

Håller kontakt med Spetsudden och vår fastighetsskötare kring underhåll av fastigheten. Beställer stamspolning mm.

Föreningsstämma

Bokar lokal mm till föreningsstämman.

Försäkringar och skador

Ansvarar för utredning kring t ex brand- och vattenskador samt kontakt med försäkringsbolaget.

Gård

Ansvarar för underhåll av gårdsmöbler, kontakt med odlingsgruppen och entreprenörer mm.

IT

Ansvarar för hemsidans tekniska delar, epostadresser, föreningens bredband och kabel-TV, bokningssystem, passersystem, dropbox, expeditionens laptops, skrivare och wifi.

Kommunikation

Ansvarar för nyhetsbrev, innehåll på hemsidan, lappar och skyltar, samtyckesformulär (GDPR)

Lokaler

Håller kontakt med lokalhyresgästerna och omförhandlar hyror. Kontakt med Spetsudden i frågor som rör lokalerna.

Lägenhetsrenoveringar

Behandlar ansökningar om ändring i lägenhet som kräver tillstånd och förbereder besluten. Följer upp och inspekterar och svarar på medlemmarnas frågor.

Nycklar & förråd

Ansvarar för att nycklar, som kvitterats ut till t ex säkerhetsförråden, återlämnas.

Ordförande

Leder arbetet i styrelsen.

Sekreterare

För protokollen på styrelsemöten, ser till att de justeras, följer upp beslut och arkiverar.

Styrelsemejl

Tar emot och besvarar de flesta mejl som kommer in till styrelsen mejlkorg.

Störningar

Medlar i tvister mellan medlemmar och sörjer för att våra ordningsregler efterföljs.

Trappstädning och klotter

Ansvarar för kontakten med entreprenörer kring trappstädning och klotter och tar emot medlemmarnas synpunkter.

Underhållsplan & systemtillsyn

Ansvarig för att uppdatera underhållsplanen, samt systematiskt brandskyddsarbete, obligatorisk ventilationskontroll, hissbesiktning och energideklaration.

Vice ordförande

Ersätter ordförande om denne är otillgänglig.

Återvinning

Ansvarar för skicket i våra soprum, kontakt med sophämtning mm.