Gårdsbeläggningen

Styrelsen har tillsammans med levarantören av gårdsbeläggningen, Solna Trädgård AB, inspekterat ytan. Det framkom att ytan har stabiliserat sig under sommaren.

Det finns områden där vatten sammlas och bildar pölar därför att det inte finns tilräckligt fall till brunnarna. På de ställen där avrinningen är dålig, mestadels på grund av ojämn yta, ska avrinningen till brunnar förbättras. Ett första steg är att raka bort ”knölarna”, detta utföres under november 2003. Steg två blir att under våren 2004 kompletteras med ECOgrus för att förbättra avrinningen. Ytan kommer också att sopas för att få bort löst liggande grus. Dessutom kommer stuprören på sophuset att anslutas till dräneringsrör så att vattnet därifrån inte rinner ut på markbeläggningen.

Vi bör ha i minnet att ytan är och förblir en grusyta med de för- och nackdelar detta medför, dock är ECOgruset en investering som betalar sig i längden då underhållet blir minimalt. Vi hoppas att dessa åtgärder ska medföra att vi blir nöjda med vår ECOyta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *